Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Ferah huzuevi ve yaşlı bakım merkezi

Çamlýca Huzur ve Bakým Evleri 1995 yýlýnda huzur ve bakýmevi hizmeti vermek amacýyla kurucu D.Betül ÞEN tarafýndan kurulmuþtur.
Bu süreç içerisinde tecrübe, bilgi ve profesyonel hizmet anlayýþý ile elde ettiði birikimlerini hizmet kalitesine yansýtmýþtýr.
Özel Çamlýca Huzur ve Bakým Evleri 1995 yýlýnda Ýstanbul’un Çamlýca semtinde 35 yaþlýya huzur ve bakýmevi hizmeti vermek amacýyla hizmete açýlmýþtýr. O yýllarda özel huzur ve bakýmevi hizmeti veren kurum yaygýn olmadýðýndan dolayý kýsa sürede tamamen dolmuþ, yoðun bir talep olmasýndan dolayý kurum 1997 yýlýnda yine Çamlýca semtinde 63 yataklý yeni bir binaya taþýnmýþ ve burada hizmet vermeye devam etmiþtir.

Kurum 2000 yýlýnda elde etmiþ olduðu tecrübelerle daha iyi bir hizmet vermek amacýyla Çamlýca da bulunan 63 yataklý þubesini yine Çamlýca semtinde daha modern bir binaya geçerek bakým hizmetinde büyük deðiþiklikler gerçekleþtirmiþtir.
Kurum 2002 yýlýnda alt yapýsý tamamen oturmuþ, teknolojiyi yakýndan takip ederek Türkiye’de öncü bir kuruluþ haline gelmiþtir.

Yine 2002 yýlýnda Ataþehir semtine 48 yataklý yeni bir iþletmeyi daha hizmete açarak bakým hizmetinde lider olma yönünde büyük adýmlar atmýþtýr.
Özel Çamlýca Huzur ve Bakým Evleri Grubu adý altýnda 2006 yýlýnda tecrübe, bilgi, profesyonel hizmet anlayýþý ve bakýmla alakalý bütün teknolojileri takip ederek ve faydalanarak, Alemdað semtine 136 yataklý her yönden modern bir kurumu daha hizmete açarak bakým hizmetinde öncü ve lider bir kurum olduðunu ispatlamýþtýr.

İçeriklerimizi takip etmek için bültenimize abone olun.

Yazı hakkında düşündüklerinizi paylaşın.
Call Now ButtonHemen ARA